The Elamite Kings

Avan Dynasty (precise dates unknown)
Peli (fl. c. 2500 BC)
Tata (precise dates unknown)
Ukku-Takhesh (precise dates unknown)
Khishur (precise dates unknown)
Shushun-Tarana (precise dates unknown)
Napil-Khush (precise dates unknown)
Kikku-Sive-Temti (precise dates unknown)
Lukh-Ishshan (fl. c. 2350 BC)
Khelu (fl. c. 2300 BC)
Khita (fl. c. 2275 BC)
Kutik-Inshushinnak (fl. c. 2240 BC)

Simash Dynasty (precise dates unknown)
Gir-Namme (fl. c. 2030 BC)
Enpi-Luhhan (fl. c. 2010 BC)
Khutran-Temtt (precise dates unknown)
Kindattu (precise dates unknown)
Indattu-Inshushinnak I (precise dates unknown)
Tan-Rukhurater (precise dates unknown)
Indattu-Inshushinnak II (precise dates unknown)
Indattu-Napir (precise dates unknown)
Indattu-Tempt (precise dates unknown)

Elam Dynasty (precise dates unknown)
Eparti I (precise dates unknown)
Eparti II (precise dates unknown)
Eparti III (fl. c. 1850 BC)
Shilkhakha (precise dates unknown)
Attakhushu (fl. c. 1830 BC)
Sirukdukh (fl. c. 1792 BC)
Shimut-Wartash (c. 1772-c. 1770 BC)

Babylonian Dynasty (c. 1770-c. 1500 BC)
Siwe-Palar-Khuppak (c. 1770-c. 1745 BC)
Kuduzulush I (c. 1745-c. 1730 BC)
Kutir-Nahhunte I (c. 1730-c. 1700 BC)
Lila-Ir-Tash (c. 1700-c. 1698 BC)
Temti-Agun I (c. 1698-c. 1690 BC)
Tan-Uli (c. 1690-c. 1655 BC)
Temti-Khalki (c. 1655-c. 1650 BC)
Kuk-Nashur II (c. 1650-c. 1635 BC)
Kutir-Shilkhakha I (c. 1635-c. 1625 BC)

Temti-Raptash (c. 1625-c. 1605 BC)
Kuduzulush II (c. 1605-c. 1600 BC)
Tata (c. 1600-c. 1580 BC)
Atta-Merra-Khalki (c. 1580-c. 1570 BC)
Pala-Ishshan (c. 1570-c. 1545 BC)
Kuk-Kirwash (c. 1545-c. 1520 BC)
Kuk-Nahhunte (c. 1520-c. 1505 BC)
Kutir-Nahhunte II (c. 1505- ???? BC)

Igehalkid Dynasty (c. 1350-c. 1200 BC)
Ige-Halki (c. 1350-c. 1330 BC)
Pakhir-Ishshan (c. 1330-c. 1310 BC)
Attar-Kittakh (c. 1310-c. 1300 BC)
Khuman-Numena (c. 1300-c. 1275 BC)
Untash-Naprisha (c. 1275-c. 1240 BC)
Unpatar-Naprisha (c. 1240-c. 1235 BC)
Kiddin-Khutran (c. 1235-c. 1210 BC)
Interregnum period (c. 1210-c. 1200 BC)

Shutrukid Dynasty (c. 1205-c. 1100 BC)
Khallutush-In-Shushinak (c. 1205-c. 1185 BC)
Shutruk-Nahhunte (c. 1185-c. 1155 BC)
Kutir-Nahhunte III (c. 1155-c. 1150 BC)
Shilkhak-In-Shushinak (c. 1150-c. 1120 BC)
Khutelutush-In-Shushinak (c. 1120-c. 1110 BC)
Shilhana-Hamru-Lagamar (c. 1110- ???? BC)

Late Elam Dynasty (743-644 BC)
Khumbanigash I (743-717 BC)
Shuttir-Nakhkhunte (717-699 BC)
Khallushu (699-693 BC)
Kutir-Nakhkhunte (693-692 BC)
Khumma-Menanu (692-689 BC)
Khumma-Khaldash I (689-681 BC)
Khumma-Khaldash II (681-680 BC)
Khumma-Khaldash II & Shilhak-In-Shushinak (680-676 BC)
Shilhak-In-Shushinak & Urtaku (676-664 BC)
Shilhak-In-Shushinak & Tempti-Khumma-In-Shushinak (664-653 BC)
Atta-Khumma-In-Shushinak & Khumbanigash II (653-651 BC)
Atta-Khumma-In-Shushinak & Tammaritu (651-649 BC)
Atta-Khumma-In-Shushinak & Indabigash (649-648 BC)
Indabigash (648-647 BC)
Khumma-Khaldash III (647-644 BC)